Saturday, 13 August 2022

Ple ordinari del mes de novembre

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 10/2020
2.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS PER A la BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.Expedient 603/2020.
3.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.Expedient 1161/2020.
4.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.Expedient 531/2020.
5.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.Expedient 1160/2020.
6.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE REPRESENTANT DE LA MESA DE L’AMPA DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Expedient 1120/2020.
7.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE “ESCOLA INFANTIL” Expedient 1140/2020.
8.ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI DE CONDICIONAMENT I PERMUTA DEL CAMÍ “EL CANTALAR”.Expedient 65/2019.
9.MOCIÓ CONJUNTA GRUPS MUNICIPALS PEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Expedient 1201/2020.
10.MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA DE MODIFICACIÓ DE LA LOE.Expedient 1200/2020.
11.MOCIONS URGENTS

B) Activitat de control
12.INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Expedient 1198/2020.

C) Precs i preguntes
13.PRECS I PREGUNTES

Notícies relacionades