Monday, 15 August 2022

Ple ordinari del mes de setembre

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 28 de setembre de 2020 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 7/2020
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Núm. 654/2020
3r.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2019. Núm. 302/2020
4t.- PROPOSTA SOBRE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL HIDRAQUA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE LLEVANT, S. A. CONTRA L’ACORD DE PLE DE 28 DE MARÇ DE 2018. Núm. 260/2019
5è.- DESIGNACIÓ DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL 2021. Núm. 857/2020.
6è.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Núm. 1/2020. Núm. 894/2020
7è.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 3/2020. Núm. 895/2020
8è.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 4/2020. Núm. 906/2020
9è.- MOCIÓ PARTIT POPULAR SOL·LICITANT PROVES COVID-19 PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA. Núm. 919/2020
10è.- MOCIÓ PARTIT POPULAR SOL·LICITANT LA INCORPORACIÓ D’UN/A INFERMER/A A ELS CENTRES EDUCATIUS. Núm. 920/2020
11è.- MOCIÓ AJUNTAMENT DE VILLENA PER A LA CONTINUACIÓ DEL PROJECTE DEL PORT SEC DEL LLEVANT INTERIOR A VILLENA. Núm. 921/2020
12è.- PRECS I PREGUNTES.

Notícies relacionades