Saturday, 16 October 2021

Ple ordinari del mes de setembre

(…)

PRIMER.- Convocar sessió ordinària de l’Ajuntament Ple als Srs/as Regidors/as, que tindrà lloc en el saló de Plens del M.I. Ajuntament en primera convocatòria el dia 30 de setembre de 2016, a les 20.00 h. Si per falta de quorum no poguera celebrar-se en l’hora indicada el serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Nº 10/16 I Nº 11/16

2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA

3º.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT 2/16. (996/16)

4º.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS 2017. (1002/16)

5º.- PRECS I PREGUNTES.

Notícies relacionades