Thursday, 21 October 2021

Ple ordinari

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 30 de gener de 2020 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 20/19
2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. 285/2018
4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Núm. 43/2020
5è.- PRECS I PREGUNTES.

 

(…)

Notícies relacionades