Wednesday, 20 October 2021

Ple corresponent a la sessió ordinària del mes d’octubre

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 30 d’octubre de 2018 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 11/18 I Núm. 12/18

2n.- DONAR COMPTE INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA

3r.- DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT 3r TRIMESTRE. Núm. 1017/18

4t.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PROVEÏMENT AIGUA POTABLE. 1397/15

5è.- APROVACIÓ DELEGACIÓ COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES. PLA EDIFICANT. Núm. 86/18

6è.- MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL. Núm. 1014/18

7è.- ADJUDICACIÓ ESCOLA INFANTIL. Núm. 178/18

8è.- INICI Exp. CONTRACTACIÓ NETEJA EDIFICIS. Núm. 455/18

9è.- DESAFECCIÓ DEFINITIVA I INICI PERMUTA CAMÍ. Núm. 87/15

10è.- CONDECORACIÓ AGENT POLICIA. Núm. 425/18

11è.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDITS Núm. 2/18. Núm. 1008/18

12è.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS Núm. 3/18. Núm. 1011/18

13è.- INICI CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLUM. Núm. 458/18

14.- PRECS I PREGUNTES.

Notícies relacionades