Tuesday, 19 October 2021

Ple extraordinari i urgent de l’ajuntament de Biar.

PRIMER. Convocar la pròxima sessió Extraordinària i Urgent del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar/Telemàtica videoconferència a través de la plataforma JITSI (es donaran instruccions prèviament per a connectar-se) el dia 9 de juny de 2020 a les 12.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
2n.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. Núm. 285/2018

Notícies relacionades