Monday, 25 October 2021

Ple ordinari corresponent a la sessió de gener.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 31 de gener de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 15/18
2n.- DONAR COMPTE INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT I PMP. Núm. 102/19
4t.- ALÇAMENT OBJECCIÓ. (Núm. 97/19)
5è.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PGOU Núm. 15. (Núm. 933/17)
6è.- PROPOSADA COMPLEMENT PER INCAPACITAT LABORAL TEMPORAL. (Núm. 94/19)
7è.- PRESSUPOSTOS 2019. (77/2019)
8è.- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF.
9è.- CANVI REPRESENTANTS C.P.C. (Núm. 1052/18 I Núm. 1251/18)
10è.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU.
11è.- PRECS I PREGUNTES

(…)

Notícies relacionades