Monday, 25 October 2021

Ple ordinari corresponent al mes de març

(…)

 

 

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 28 de març de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 1/19 i 3/19
2n.- DONAR COMPTE INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA.
3r.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER. Núm. 308/19
4t.- CANVI REPRESENTANTS CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Núm. 200/19 I 156/19
5è.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 1/19. Núm. 296/19
6è.- PROPOSTA MODIFICACIÓ REGLAMENT CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Núm. 336/19
7è.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

Notícies relacionades