Tuesday, 19 October 2021

Ple ordinari de l’ajuntament.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 23 de juliol de 2020 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 6/2020

2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Núm. 654/2020

3r.- DONAR COMPTE INFORME PMP 2n TRIMESTRE. Núm. 640/2020

4t.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS Núm. 3/2020. Núm. 620/2020

5é.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT Núm. 2/2020. Núm. 631/2020

6é.- SOL·LICITUD AJUDA PLA PLANIFICA 2020-2023. Núm. 539/2020

7é.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

Notícies relacionades