Wednesday, 18 May 2022

Ple ordinari de l´Ajuntament de Biar

PRIMER. Que es convoque la pròxima sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus Convocatòria:Ordinària
Data i hora
1a convocatòria: 22 de desembre de 2021 a les 20.00
2a convocatòria: 24 de desembre de 2021 a les 20.00
Lloc:Saló de Plens

SEGON. Que es duguen a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar el següent ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 12/21
2.Informes i decrets d’alcaldia. Expedient 1404/2021.
3.Expedient 1375/2021. Elaboració i Aprovació del Pressupost
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
4.Precs i preguntes

Notícies relacionades