Sunday, 14 August 2022

Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 21 de desembre de 2017 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS Nº 14/17 I Nº 15/17.
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

(…)

Notícies relacionades