Saturday, 16 October 2021

Ple ordinari de l’Ajuntamento de Biar.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 31 de juliol de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Núm. 11/2019 I 12/2019
2n.- APROVACIÓ INICIAL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE BIAR I ÀRIDS LÓPEZ. Núm. 65/19
3r.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI RESIDUS ZONA XIII. Núm. 826/19
4t.- CORRECCIÓ ERROR MATERIAL TRANSCRIPCIÓ CLÀUSULES 13.1 DEL P.P.T. I 10.1.1 DEL P.C.A.P. Núm. 442/19
5è.- DESIGNACIÓ DIES FESTIUS LOCALS ANY 2020. Núm. 817/19
6è.- INCLUSIÓ REPRESENTANTS ASSOCIACIÓ FLAMA VIOLETA EN EL C.P.C. Núm. 828/19
7è.- MODIFICACIÓ R.LL.T. POLICIES LOCALS. Núm. 855/19
8è.- MOCIÓ SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT. COMPROMÍS. Núm. 861
9è.- MOCIONS URGENTS
10è.- PRECS I PREGUNTES

 

(…)

 

Notícies relacionades