Thursday, 21 October 2021

Ple ordinari de l’ Ajuntament

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus Convocatòria :Ordinària
Data i hora
1a convocatòria: 26 d’abril de 2021 a les 20.00
2a convocatòria: 28 d’abril de 2021 a les 20.00
Lloc
ZOOM
Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:
«PLATAFORMA ZOOM

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/21
2.Informes i Decrets d’Alcaldia. Expedient 475/2021.
3.Donar compte Període Mitjà de pagament 1r trimestre. Expedient 438/2021.
4.Aprovació bases Pla **Resisitir II. Expedient 343/2021.
5.Proposta de no autorització de compatibilitat per a activitat en el sector públic i privat de l’Enginyer Tècnic.Expedient 136/2021.
B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
6.Precs i preguntes

Notícies relacionades