Monday, 18 October 2021

Plen ordinario del mes d’abril

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 29 d’abril de 2016 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS Nº 4/16 I Nº 5/16
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3º.- ADONAR DELS INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT I PMP. Nº 414/16
4º.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER. Nº 276/16
5º.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXES SERVEI PISCINA I ESCOLES ESPORTIVES. Nº 452/16
6º.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. CRÈDIT EXTRAORDINARI Nº 1/16. Nº 395/16
7º.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PLA ZONAL RESIDUS 8. Nº 418/16
8º.- PROPOSTA ACTUALITZACIÓ VALORES CADASTRALS BÉNS IMMOBLES URBANS. Nº 412/16
9º.- ADHESIÓ CONVENI PER A IMPLANTACIÓ DE LA XARXA D’OFICINES INTEGRADES D’ATENCIÓ Al CIUTADÀ.
Nº 416/16
10º.- PROPOSTA PRÒRROGA CONTRACTE GESTIÓ SERVEI ESCOLA INFANTIL. Nº 340/14
11º.- RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ ENFRONT DE L’ACORD PLENARI DE DATA 28 DE GENER DE 2016. Nº 53/16
12º.- INCLUSIÓ REPRESENTANT Al CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Nº 434/16.
13º.- PRECS I PREGUNTES.

Notícies relacionades