Thursday, 21 October 2021

Ple ordinari del mes de desembre

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 20 de desembre de 2018 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 14/18
2n.- DONAR COMPTE INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- CANVI REPRESENTANT C.P.C. A.M.P.A. COL·LEGI MARE DE DEU DE GRÀCIA. Núm. 1206
4t.- ALÇAMENT OBJECCIONS DESEMBRE 2018. Núm. 1209/18

5è.- PRECS I PREGUNTES.

 

(…)

Notícies relacionades