Wednesday, 01 December 2021

Ple ordinari del mes de març.

(…)

        PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens de la Casa Consistorial el dia 30 de març de 2016 a les 20’30 hores. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la secretària-interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

       ORDRE DEL DIA

       1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 03/16.
       2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA.
       3º.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.
       4º.- PROPOSTA MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. ( Expdte. 1376/15).
       5º.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC DE BIAR (Expdt. 316/15).
       6º.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS, CONTROL I/O INSPECCIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES, DECLARACIONS RESPONSABLES I ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER URBANÍSTIC I AMBIENTAL. (Expdt. 349/15).
       7º.- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ A LA SUPRESSIÓ DE LES DIPUTACIONS. (Expdt. 289/16).
       8º.- MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ JUNTA LOCAL DE GOVERN.
       9º.-PRECS I PREGUNTES.

 

Notícies relacionades