Wednesday, 01 December 2021

Ple ordinari del mes de maig

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Registre del M.I. Ajuntament de Biar el dia 31 de maig de 2016 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON.
Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER.
Fixar el següent:

ORDRE DEL DIA

1º.- SORTEIG ELECCIÓ REPRESENTANTS MESES ELECTORALS JUNY 2016
2º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS Nº 3/16 I Nº 6/16
3º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
4º.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀFIC. Nº 430/16
5º.- ADHESIÓ GRUP ACCIÓ LOCAL  LEADER. 2014/2020. Nº 546/16
6º.- DEVOLUCIÓ AVAL AGRUPACIÓ INTERÈS URBANÍSTIC
7º.- PRECS I PREGUNTES.

 

Notícies relacionades