Diumenge, 25 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Ple ordinari del mes de novembre

(…)

 

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 29 de novembre de 2018 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 13/18

2n.- DONAR COMPTE INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA

3r.- APROVACIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. PUNT PLA ESPECIAL. Núm. 316/15

4t.- COMPROMÍS UBICACIÓ CENTRE DE DIA. Núm. 1115/18

5è-. PROPOSADA ALÇAMENT OBJECCIONS. Núm. 1116/18

6è.- PROPOSADA PREGONER FESTES 2019. Núm. 1113/18

7è.- PROPOSADA ADHESIÓ Al PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA. Núm. 1140/18

8è.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES