Monday, 18 October 2021

Ple ordinari del mes d’octubre de 2019

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 29 d’octubre de 2019 a les 20.00 h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que el Secretari Interventor duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA GRUP MUNICPAL PSOE. SRA. VERÓNICA PÉREZ ROMÁN.
2n.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Núm. 14/19 I Núm. 15/19.
3r.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
4t.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Expdt. núm.1139/19 (des de la núm.548/19 de 24/09 a la 592/19 de 23/10, totes dues incloses).
5è.- ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DELS DIFERENTS PUNTS DE CONSUM D’INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DEL M.I. AJUNTAMENT DE BIAR. Expdt. núm. 442/19.
6è.- MODIFICACIÓ ANUALITATS DEL PLA EDIFICANT PER A ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CEIP MARE DE DEU DE GRÀCIA. Expdt. n º 86/18
7è.- DESIGNACIÓ PREGONER FESTES 2020. Expdt. núm. 1115/19.
8è.- DECLARACIÓ NUL·LITAT ACORD PLENARI RELATIU A la RLLT POLICIA LOCAL. Expdt. núm. 855/19.
9è.- MODIFICACIÓ CTTE. ADMTIU. SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS. Expdt. núm. 1016/19.
10è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IAE. Expt. núm.1032/19.
11è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IBI, Expdt. núm.1130/19.
12è.- MOCIONS URGENTS.
13è.- PRECS I PREGUNTES.

(…)

Notícies relacionades