Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Programes de la Cambra d’Alacant

Programes de la Cambra d’Alacant

Si t’interessa, clic en el nom de la convocatòria.

 • Programa de Consolidació Empresarial 2022. Totalmet gratuït. Dirigit principalment a autònoms, propietaris, gerents, responsables d’àrea, comandaments intermedis i treballadors de pimes i microempreses, que desitgen millorar la rendibilitat de la seua empresa o avaluar altres alternatives de reestructuració o consolidació empresarial. CURSOS, dates i localitat:

Alacant – Pla de Consolidació Empresarial. Data inici: 9 Maig 2022. Horari: Dilluns i Dimarts | de 18.00 – 21.00 durant 7 setmanes
Data inicie: 16 Maig *2022Elda -Pla de Consolidació Empresarial . Horari: Dilluns i Dimarts | de 17.00 – 20.00 durant 7 setmanes
Data inicie: 19 Setembre *2022Elche – Pla de Consolidació Empresarial . Horari: Dilluns i Dimarts | de 17.30 – 20.30 durant 7 setmanes
Data inicie: 26 Setembre *2022Finestrat – Pla de Consolidació Empresarial . Horari: Dilluns i Dimarts | de 18.00 – 21.00, durant 7 setmanes

 • Sostenibilitat 2022. Inici: 20 d’Abril a les 9.00 hores. Tancament: 30 de Juny de 2022 a les 14.00 hores (o esgotar pressupost).Les ajudes van destinades a totes les empreses de l’àmbit d’actuació de Cambra Alacant que complisquen els següents requisits:Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.
  Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
  Complir la norma de minimis (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis), és a dir, no haver rebut ajudes de qualsevol Administració Pública que sumades siguen superiors a 200.000 € en els últims tres anys, 100.000 euros en el cas d’empreses que operen en el sector transporte per carretera.
  No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003.
  L’ajuda econòmica és del 50% de fins a 7.000 euros per empresa (3.500 € màx. d’ajuda).
 • Convocatòria programa Ciberseguretat 2022. Inici: 5 d’abril de 2022 a les 9.00 hores. Beneficiaris: Pimes i autònoms de les demarcacions territorials de la Cambra de Comerç d’Alacant i la Cambra de Comerç d’Alcoi, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE. Concessió d’ajudes per a desenvolupar Plans de suport a la implementació de la ciberseguretat en el marc del Programa Ciberseguretat, subvencionats en un subvencionats en un 50% per FEDER. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri a les 09:00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de l’extracte d’aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i fins a les 14:00h del dia 30 de juny de 2022, si bé el termini podrà acurtar-se en cas d’esgotar-se el pressupost. La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 40.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 4.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.000 €.
 • Convocatòria programa Innocámaras 2022. Inici: 12 d’abril de 2022 a les 09.0 hores. Beneficiaris: Pimes i autònoms de la província d’Alacant, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE. Concessió d’ajudes per a desenvolupar Plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, subvencionats en un 50% per FEDER. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri a les 09:*00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de l’extracte d’aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i fins a les 14:00h del dia 16 de Maig de 2022, si bé el termini podrà acurtar-se en cas d’esgotar-se el pressupost. La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 175.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 3.500€.
 • Convocatòria programa Indústria 4.0. Inici: 5 d’abril de 2022 a les 09.00 hores. Beneficiaris: Pimes i autònoms del sector industrial, de les demarcacions territorials de la Cambra de Comerç d’Alacant i la Cambra de Comerç d’Alcoi, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE. Concessió d’ajudes per a desenvolupar Plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, subvencionats en un 50% per FEDER. El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri a les 09:*00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de l’extracte d’aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i fins a les 14:*00h del dia 30 de Juny de 2022, si bé el termini podrà acurtar-se en cas d’esgotar-se el pressupost. La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 40.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 20.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50% pel que la quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 10.000 €.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES