Dijous, 8 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Sessió ordinària del Ple corresponent al mes de febrer.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens del M.I. Ajuntament de Biar el dia 28 de febrer de 2017 a les 20.00h. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la Secretària-Interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR Nº 1/17
2º.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA.
3º.- ADONAR INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PMP 4º TRIMESTRE 2016 (107/17)
4º.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA APROFITAMENT ESPAIS MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ TERRASSES. (154/17)
5º.- APROVACIÓ REGLAMENT MUNICIPAL CASA DE CULTURA (159/17)
6º.- RÈGIM DEDICACIÓ PARCIAL CÀRRECS CORPORACIÓ. (639/15)
7º.- ADONAR LIQUIDACIÓ PRESSUPOST (178/17)
8º.- ADONAR OBJECCIONS ANUALITAT 2016 (177/17)
9º.- MODIFICACIÓ CRÈDITS. SUPLEMENT DE CRÈDITS Nº 1/17 (182/17)
10º.- MODIFICACIÓ CRÈDITS. CRÈDIT EXTRAORDINARI Nº 1/17 (184/17)
11º.- PRECS I PREGUNTES

(…)

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES