Wednesday, 20 October 2021

Sessió ordinària del Ple. Mes de maig.

(…)

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple en el Saló de Plens de la Casa Consistorial el dia 31 de maig de 2018 a les 20 hores. Si per falta de quòrum no poguera celebrar-se en l’hora indicada, ho serà en segona convocatòria l’endemà passat, a fi de resoldre els punts inclosos en l’ordre del dia.

SEGON. Que la secretària-interventora duga a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent:

ORDRE DEL DIA

1º.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Nº4/18 I Nº5/18.
2º.- INFORMES I DECRETS DE L’ALCALDIA.
3º.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. Nº 510/2018.
4º.- MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Nº 538/2018.
5º.- INICI FORME EXPEDIENT CONTRACTACIÓ ESCOLA INFANTIL. Nº 178/2018.
6º.- MOCIÓ PARTIT POPULAR. POLICIA LOCAL. Nº 540/2018.
7º.- ADAPTACIÓ POSAT D’OFICIAL A la NOVA LLEI DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS. Nº 548/2018.
8º.- PRECS I PREGUNTES.

 

Notícies relacionades